Kronofogden

Kronofogden är en svensk myndighet som arbetar med skulder. Kronfogdens huvudsakliga uppdrag är att hjälpa personer att driva in skulder och ge råd och stöd till den som ska betala. Myndigheten ser även till att betalningarna sker på ett sätt som är rättssäkert.

Obetalda lån går till Kronofogden

Den som inte betalar sina lån i tid kan snabbt hamna hos Kronofogden. Banker och långivare skickar alltid ut betalningspåminnelser om en skuld inte betalas i tid tillsammans med påminnelseavgifter. Om lånet fortfarande inte betalas tas ärendet vidare till inkasso med ytterligare avgifter som följd. I de fall där lånet fortfarande inte betalas lämnas ärendet över till Kronofogden och återigen tillkommer det extra kostnader i form av handläggningsavgifter.

Svårt att få lån med skuld hos Kronofogden

Det finns flera nackdelar med att ens låneskulder kommer till Kronofogden. Dels medför det ytterligare kostnader i form av hanteringsavgifter och diverse påminnelseavgifter, dels blir det svårare att få lån igen.

Det är få banker och långivare som lånar pengar till någon med en aktiv skuld hos Kronofogden. Den som trots allt beviljas ett lån får räkna med betydligt högre ränta eftersom personen ifråga utgör en risk för långivaren.

Kronofogden utmäter egendom för att driva in skulden

Kronofogden kan använda sig av flera metoder för att driva in en skuld. En av metoderna är att de gör en utmätning. Det innebär att myndigheten har beslutat sig för att den skuldsatta personens egendom ska tas om hand och därefter säljas för att kunna betala skulden.

Kronofogden försöker att utmäta egendom som gör den skuldsatta minst skada. Det finns en viss ordning i vilken egendom som utmäts först:

 1. pengar
 2. banktillgodohavande, exempelvis skatteåterbäring
 3. lön
 4. aktier och fonder
 5. lös egendom
 6. fast egendom
 7. flygplan och skepp.

I flera fall finns det tillgångar som hör ihop. Dessa får inte Kronofogden skilja på utan att det finns skäl för det. Det beror på att tillgångarna är mer värda ihop än om de säljs var för sig. Exempel på det kan vara gamla stolar som är värda mer i par än om de säljs enskilt.

Tänk på! Kronofogden kan hjälpa till att driva in skulder du har i utlandet.

Kronofogden vill undvika att utmäta bostäder

Hus, lägenheter och andra bostäder vill Kronofogden undvika att utmäta. I vissa fall är det dock det som krävs för att det ska vara möjligt att betala tillbaka skulden. 

Bostäderna säljs sedan på exekutiv auktion. Budgivningen fungerar på samma sätt som på vilken auktion som helst. Budet får dock inte vara hur lågt som helst. Det är auktionsförrättaren som bestämmer om ett bud ska godtas eller inte. Det ska inte vara sannolikt att bostaden kan säljas till ett avsevärt högre pris.

Får inte utmäta sådant som behövs för att klara uppehället

Kronfogden får inte utmäta vad som helst för att en skuld ska kunna betalas tillbaka. Sådant som behövs för att en person ska klara sitt uppehälle får inte utmätas. Detta kallas för beneficieegendom.

Beneficieegendom kan exempelvis vara:

 • Kläder (dyra pälsar eller liknande kan utmätas)
 • Möbler
 • Glasögon
 • Utrustning som behövs på grund av funktionsnedsättning.

Skuldsanering hjälper skuldsatta personer att bli skuldfria

En skuldsatt person som inte klarar av att betala sina skulder kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Med skuldsanering menas att borgenären, det vill säga personen eller företaget som har lånat ut pengar, inte kommer att få hela skulden återbetald. Istället sätts en betalningsplan upp för den skuldsatta personen under några års tid, vanligtvis fem år. När den tiden har passerat avskrivs den resterande delen av skulden och personen är återigen skuldfri.

Innan en skuldsanering inleds skickar Kronofogden in ett förslag till borgenären om vilka skulder som ska betalas. Borgenären har därefter möjlighet att godkänna eller säga nej till förslaget. Vid ett nej måste borgenären motivera beslutet så att Kronofogden kan pröva invändningen.

Ompröva en skuldsanering

En skuldsanering kan omprövas både av den skuldsatta personen och borgenären. I vissa fall kan den skuldsatta personen fått det bättre rent ekonomiskt och då kan borgenären vilja ha mer pengar. Det kan också vara så att personen med skuldsanering har fått det sämre ställt och vill betala mindre.

Om en person inte sköter sin skuldsanering och betalar enligt plan kan borgenären ansöka om att upphäva skuldsaneringen. I sådana fall kvarstår den ordinarie skulden minus det belopp som den skuldsatta personen redan har betalat.

Företag med skulder kan försättas i konkurs

Det behöver inte alltid vara privatpersoner som drar på sig skulder, även företag kan göra det. Ett företag som har blivit skuldsatt, exempelvis via företagslån, kan försättas i konkurs om skulderna inte betalas. Kronofogden kan precis som för privatpersoner göra en utmätning för att se vilka tillgångar företaget har och använda tillgångarna för att betala av skulden. Om tillgångarna inte räcker till för att betala skulden och företaget inte kommer att kunna betala resterande del under en lång tid kan bolaget försättas i konkurs. Det är tingsrätten som tar beslutet om konkurs.

När ett bolag försätts i konkurs innebär används alla tillgångar som finns kvar för att betala skulden.